Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de overeenkomst door Website & Webdesign, hierna genoemd: W&W, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 W&W is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene voorwaarden aan te brengen.

1.3 Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door W&W zijn vastgelegd.

1.4 W&W wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

1.5 Op elke overeenkomst tussen W&W en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 - Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van W&W zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4 Alle prijzen op de website van W&W zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.5 Diensten buiten de overeenkomst worden gefactureerd per minuut, zonder starttarief, op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 - Overeenkomst / opdrachtaanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en W&W komt tot stand op een van de volgende manieren:

  1. Het retourneren van een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging van W&W.
  2. Het ondertekenen en retourneren van een door W&W aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
  3. Het mondeling maken van afspraken over het eerder aanvangen van de dienstverlening. W&W beschouwt dit als een expliciete bevestiging van de uitgebrachte offerte en de daarbij gemaakte afspraken over de aanbetaling.
  4. Opdrachtgever zal na het verlenen van de opdracht de vooraf overeengekomen aanbetaling voldoen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

3.2 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door W&W eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.

3.3 W&W zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.4 Indien W&W dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag W&W bij de uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan W&W de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

3.6 De vorderingen van W&W op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan W&W ter kennis gekomen omstandigheden W&W goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en W&W dit aan opdrachtgever heeft meegedeeld.
  2. Indien opdrachtgever de betaaltermijn van termijnbetalingen overschrijdt en W&W op basis daarvan de afkoopsom of de resterende termijnen direct opeisbaar stelt.

3.7 In de hierboven genoemde gevallen is W&W bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van W&W om de afkoopsom te vorderen.

Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtgever

Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan W&W kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen. Wanneer geen gegevens, informatie wensen en/of eisen worden gesteld door opdrachtgever zal W&W de diensten leveren conform eigen inzicht. W&W zal aanvangen met de opdracht zodra de vooraf overeengekomen aanbetaling is ontvangen.

4.1 Opdrachtgever krijgt van W&W twee kosteloze revisieronden na de eerste oplevering van de website. Opdrachtgever kan 2 (twee) keer aanpassingen en wijzigingen op teksten, foto’s of kleurstelling doorgeven zonder extra kosten.

4.2 De eerste revisieronde vindt, via de e-mail, plaats na het overzetten van de oude content. De opdrachtgever kan binnen 7 (zeven) werkdagen zijn opmerkingen doorgeven. De tweede revisieronde vindt plaats na verwerking van de eerste opmerkingen van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zijn opmerkingen binnen 15 (vijftien) werkdagen via de e-mail aan te leveren. W&W plaatst de website van opdrachtgever na de verwerking van de tweede revisie ronde, of bij het uitblijven van een reactie op de tweede revisieronde, zo snel als mogelijk online.

4.3 Eventuele extra revisierondes worden op verzoek van de Opdrachtgever uitgevoerd op basis van nacalculatie, op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

4.4 Opdrachtgever zal W&W alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

4.5 Het door opdrachtgever aan W&W geleverde materiaal bestaat uit (direct) bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen W&W en opdrachtgever.

4.6 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan W&W, dat al het door opdrachtgever aan W&W verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door W&W te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. In verband hiermee vrijwaart opdrachtgever W&W tegen aanspraken van derden.

4.7 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of onvolledig de informatie zoals genoemd in de voorgaande leden verstrekt, of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft W&W het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

4.8 W&W behoudt zich het recht voor om de eindfactuur uiterlijk na 6 (zes) weken vanaf de aanvang van de opdracht in rekening te brengen.

4.9 Opdrachtgever dient het restantbedrag en / of de maandelijkse termijn bedragen na oplevering van de initiële website binnen de aangegeven vervaltermijn te voldoen.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst/opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. W&W zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal W&W de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6 - Duur en beëindiging

6.1 Alle overeenkomsten waarbij een loopduur is afgesproken (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, hosting diensten, beheer diensten,HBO dienstenpakket, social media diensten, Adwords advertentie diensten, online vindbaarheid optimalisatie diensten en domeinnamen registratie) worden aangegaan voor een minimum termijn van 24 (vierentwintig) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging conform art. 6.3 hieronder, steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden.

6.2 In afwijking van artikel 6.1 kan een andere minimale loopduur en opzegtermijn worden afgesproken. Deze is enkel geldig indien schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

6.3 Een overeenkomst kan uitsluitend per aangetekend schrijven worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maanden voor einde contract.

Artikel 7 - Annulering

7.1 Indien de opdrachtgever een éénmalige opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert nadat deze tot stand is gekomen (anders dan binnen de in art. 3.2 genoemde 5 (vijf) werkdagen), is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

7.2 Overeenkomsten met een minimale resterende loopduur van 2 (twee) maanden kunnen door opdrachtgever tussentijds beëindigd worden tegen een afkoopsom van 60% van de resterende termijnbetalingen. De resterende termijn betalingen worden vastgesteld door maandbedrag maal aantal maanden dat het contract nog loopt wanneer op dat moment het contract opgezegd zou worden, rekening houdend met de geldende opzegtermijnen zoals genoemd in art. 6.1, 6.2 en 6.3. Hierbij is verdisconteerd dat W&W in aanvang mogelijk extra werkzaamheden heeft verricht die in de overeengekomen termijn betalingen zijn meegerekend.

Artikel 8 - Domeinnamen

8.1 Indien is overeengekomen, dat W&W voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. W&W vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Artikel 9 - Hosting, Beheer & Onderhoud abonnement

9.1 De diensten, service en producten die vallen onder Hosting, Beheer & Onderhoud abonnement (HBO abonnement) kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst door W&W worden aangepast. Aanpassingen door W&W geven geen recht tot opzegging voor de opdrachtgever. Opdrachtgever kan op verzoek een overzicht ontvangen van de dan geldende diensten, producten en services die onder het HBO abonnement vallen. Aanpassingen door W&W geven geen recht tot opzegging voor opdrachtgever.

9.2 Gebruik van de geboden producten, diensten en services in het HBO abonnement door opdrachtgever is beperkt op basis van fair use. Dit wil zeggen dat het gebruik niet meer mag afwijken dan 100% van het gemiddelde verbruik van alle klanten van W&W gezamenlijk. Op verzoek van opdrachtgever zal W&W een opgave doen van het gemiddelde gebruik op dat moment.

Artikel 10 - Betalingen

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van W&W binnen 5 (vijf) dagen na de factuurdatum te voldoen door storting op of overmaking naar de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Opdrachtgever dient de facturen van W&W conform artikel 10.1 te voldoen zonder korting of verrekening.

10.3 Bij overschrijding van de in artikel 10.1 bedoelde termijn is de opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling door W&W benodigd zal zijn.

10.4 Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 10.1 geldt als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de tweede herinnering, zal de opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten van € 5,- verschuldigd zijn.

10.5 Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de derde herinnering, zal de opdrachtgever de in artikel 10.4 genoemde toeslag verhogen met € 10,-.

10.6 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen toeslag gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats, van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 - Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt W&W tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2 W&W behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 - Publiciteit en promotie

13.1 W&W is gerechtigd om op een bescheiden en de bij haar gebruikelijke wijze in de website een vermelding op te nemen dat zij de website heeft vervaardigd. Partijen kunnen in onderling overleg een afwijkende wijze overeenkomen.

13.2 W&W heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door W&W verhinderen en die niet aan W&W zijn toe te rekenen.

14.2 Onder overmacht bedoeld in het vorige lid zijn ook begrepen nationale, internationale en gewelddadige conflicten, natuurgeweld, terrorisme, arbeidsongeschiktheid onder eigen personeel of bij derden, storingen in de communicatieverbindingen, elektriciteitsvoorziening of in andere apparatuur van W&W. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal W&W die maatregelen treffen die van haar in alle redelijkheid verlangt kunnen worden om de schade voor de opdrachtgever zo veel als mogelijk te beperken.

14.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van W&W opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding en/of kosten bestaat.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 W&W zal opdrachten zorgvuldig uitvoeren. Zij is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) in verband met eventuele fouten, gebreken of tekortkomingen in het geleverde of in de dienstverlening

15.2 De aansprakelijkheid van W&W is steeds uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever gedurende de laatste 12 (twaalf) maanden voor de betreffende dienstverlening heeft betaald. Deze beperking geldt eveneens voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van W&W of haar leidinggevenden.

15.3 In het bijzonder garandeert W&W niet dat de dienstverlening zonder onderbrekingen functioneert.

15.4 W&W kan bij een deel van haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. W&W kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van W&W met de betreffende derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met W&W. W&W zal zich naar redelijkheid inspannen om bij problemen zo nodig vervangende leveranciers te vinden opdat de dienstverlening aan opdrachtgever zo min mogelijk in het gedrag komt.

15.5 W&W is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, teksten, welke aan W&W door opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever vrijwaart W&W voor deze aanspraken onvoorwaardelijk.

15.6 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is W&W slechts gehouden tot het leveren van een vervangende prestatie dan wel tot vergoeding aan opdrachtgever van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van W&W voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.7 De aansprakelijkheid van W&W wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever W&W onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en W&W ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat W&W in staat is adequaat te reageren.

Bellen, Mail, Whatsappen

Wij komen graag in contact met jou